-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Opis pracy żłobka
(Zam: 14.07.2020 r., godz. 22.04)

Szanowni Rodzice, Pragnę w skrócie przybliżyć i przedstawić Państwu charakterystykę pracy Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie.

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy w szczególności:


1. Troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
2. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,
3. Zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
4. Troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie
z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
5. Kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia
i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania
i życzliwości,
6. Rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,
7.Udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej,
8. Tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych,
9. Współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą
i wspierającą działania wychowawcze:
- pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
interwencji specjalistycznej
- udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
- uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych
i edukacyjnych realizowanych w żłobku
10. Zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

Żłobek Miejski Motylkowy Świat wynikające z powyższych celów zadania realizuje w ramach następujących obszarów:

1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku,
2. Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,
3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych
szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
5. Rozwijanie wrażliwości moralnej,
6. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących
w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej
i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,
9. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego,
bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

1. Dobrem dziecka,
2. Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
3. Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój
zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
4. Zapewnienie wszechstronnego bezpieczeństwa dziecku.

Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do żłobka możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami
i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala
i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor placówki.
Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
Żłobek współpracuje z innymi placówkami kulturalno - oświatowymi w mieście
w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno - kulturalnych.ŻŁOBEK REALIZUJE PROGRAM SZCZĘŚLIWEJ ADAPTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA, KTÓREGO CELEM JEST:

- Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia
w warunkach żłobkowych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa
- Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w żłobku, przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń.
- Kształtowanie poczucia przynależności do grupy żłobkowej.
- Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania.
- Obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu żłobka.
Efektem wdrożonego programu adaptacyjnego jest:
- Ograniczenie lęku i zachęcanie dzieci do przebywania w grupie żłobkowej.
- Złagodzenie trudności w przystosowaniu się dzieci do żłobka.
- Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny
i bezstresowy.
- Przyzwyczajenie do przebywania w grupie rówieśniczej.
- Włączenie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego i pomocy
w procesie przystosowania do nowych warunków życia żłobkowego.
- Wzbogacenie pozytywnych doświadczeń dzieci w kontaktach
z dorosłymi i rówieśnikami.
Podstawowym zadaniem placówki jest pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych. Ma ona zapewnić dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Celem nadrzędnym edukacji żłobkowej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem poprzez zabawę, obserwację, ruch, naśladownictwo, wyrabianie cech samodzielności zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia edukacji przedszkolnej.

Szczegółowe cele kształcenia, opieki i wychowania obejmują:

- Praktyczną naukę zasad higieny w odniesieniu do własnego ciała i otoczenia.
- Poznanie zasad bezpiecznego funkcjonowania w najbliższym środowisku.
- Poznanie form aktywności ruchowej i własnych możliwości w tym zakresie.
- Przekazanie wiedzy o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu.
- Wykształcenie samodzielności w zakresie samoobsługi.
- Kształcenie umiejętności nazywania własnych potrzeb oraz różnych stanów
emocjonalnych.
- Nauczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami oraz kontrolowania zachowań.
- Przygotowanie dzieci do rozpoznawania i rozumienia podstawowych wartości, takich jak: przyjaźń, miłość, prawda.
- Przygotowanie dzieci do prowadzenia rozmów z rówieśnikami w grupie.
- Wprowadzenie dzieci w zasady funkcjonowania grupy rówieśniczej oraz życia społecznego.
- Rozwijanie umiejętności spostrzegania za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu,
smaku, węchu, dotyku.
- Rozwijanie myślenia dziecka, w tym przyczynowo-skutkowego, symbolicznego, twórczego.
- Doskonalenie uwagi i pamięci.
- Rozwijanie ciekawości i aktywności poznawczej.
- Kształcenie opiekuńczego stosunku do przyrody.
- Wprowadzenie dzieci w podstawowe pojęcia plastyczne, muzyczne
i teatralne.
- Organizowanie działalności artystycznej dziecka, zarówno odtwórczej, jaki
i twórczej, np. poprzez zapoznanie z technikami wyrazu plastycznego, realizację form muzycznych i teatralnych.
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
- Cele te są realizowane w całej działalności edukacyjnej żłobka.

Diagnoza aktualnego stanu żłobka

Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie mieści się w rozbudowanym, nowoczesnym, doskonale wyposażonym budynku w samym centrum miasta.
Dziś jest to wspaniała placówka dla opieki i wychowania małych dzieci.
W żłobku funkcjonuje siedem grup (oddziałów) z uwzględnieniem wieku
i rozwoju dzieci. Liczba dzieci uczęszczających do naszego żłobka jest stała. W miesiącu wrześniu 2019 roku, rozpoczęło swoją edukację żłobkową 192 dzieci, w tym 12 dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej troski, uwagi, pielęgnacji i zaangażowania personelu grup.
Placówka cieszy się wśród rodziców dobrą opinią, jej atuty to: dobre położenie, dogodny dojazd, duży, zielony, pięknie zadrzewiony ogród, wyposażony w sprzęt, życzliwa atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy, wykwalifikowany personel - 27 opiekunów, 2 pielęgniarki, 1 psycholog,
1 pedagog, 1 logopeda, 1 pedagog-terapeuta) współodpowiedzialni za żłobek i to co się w nim dzieje, dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, dobra „domowa” kuchnia, atrakcyjne zajęcia, uroczystości na wysokim poziomie artystycznym, zajęcia dodatkowe prowadzone przez dobrych i sprawdzonych,
wysoko wykwalifikowanych instruktorów.
- Dbamy także o otoczenie, co roku powstają nowe rabaty roślinne, konserwujemy i modernizujemy plac zabaw.
- W żłobku panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: opiekunowie, personel administracyjny i obsługowy stanowią dobry zespół. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne wzajemnego szacunku.
- Zależy nam na tym, by dzieci czuły się bezpieczne i z radością spędzały czas ucząc się i bawiąc. O to szczególnie dbają opiekunowie i pielęgniarki, proponując dzieciom atrakcyjną ofertę zajęć dostosowaną do ich potrzeb
i możliwości rozwojowych.
- Na terenie żłobka odbywa się szereg imprez, uroczystości oraz spotkań szkoleniowych:
- Pasowanie na Przedszkolaka
- Pożegnanie Jesieni,
- Wszyscy bawimy się wesoło z Mikołajem
- Moja Babcia i mój Dziadek
- Bal noworoczno - karnawałowy
- Powitanie wiosny
- Festyn rodzinny – „Od niemowlaczka do przedszkolaczka”
- Święto Mamy i Taty
- Dzień Dziecka
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego dzieci odchodzących do przedszkola
- Koncerty muzyczne
- Przedstawienia teatralne
- Wycieczki do biblioteki
- Współpracujemy z placówkami przedszkolnymi i realizujemy Program „Dzieci – Dzieciom”
-Udział w konkursie „Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia”
- Organizacja Konkursu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”
- Cykl Kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla rodziców
- Realizacja Programu „Dwujęzyczne Dzieci”
- Realizacja Programu „Zdrowa Stópka”
- Realizacja Programu „Zdrowe ząbki”
- Realizacja Programu „Szczęśliwa adaptacja”
- Rodzicielska Akademia Czytania Dzieciom
- Realizacja Programu „Z Seniorami, dla Seniorów”
W minionym roku szkolnym uczestniczyłam:
- W XII Ogólnopolskiej Konferencji “Ostrożnie – Dziecko! Profilaktyka krzywdzenia dzieci”.
- Uczestniczyłam w Szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa pracy.
- Uczestniczyłam w Szkoleniu z zakresu działań eliminujących zagrożenia występujące w zakładzie pracy SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM,
- Uczestniczyłam w dwudniowym szkoleniu na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Ukończyłam 20-godzinne szkolenie “BEZ KLAPSA – JAK Z MIŁOŚCIĄ
I SZACUNKIEM WYZANACZAĆ DZIECKU GRANICE”.
- Ukończyłam kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
- Ukończyłam Akademię Liderów Oświaty.
- W grudniu 2018 r. odebrałam tytuł dla Żłobka Miejskiego jako Instytucji ODPOWIEDZIALNEJ SPOŁECZNIE.
- W 2018 roku uczestniczyłam w BUDOWANIU PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE LEGIONOWSKIM.
- Jestem Liderem projektu Rodzinny Park Rozrywki w Powiecie Legionowskim.
- W marcu 2019 roku otrzymałam tytuł PRZYJACIEL OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
- W czerwcu 2019 roku przyznano Żłobkowi Miejskiemu ORŁY EDUKACJI 2019 Wyróżnienie przyznane przez Rodziców.
- W sierpniu 2019 roku przystąpiłam do Konkursu o tytuł „Żłobek roku 2019”. Zostaliśmy zakwalifikowani do II etapu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Żłobków Publicznych i Niepublicznych oraz Klubów Dziecięcych dnia 3 października 2019 roku.
- Dnia 3 października 2019 roku, odebrałam WYRÓŻNIENIE dla Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Ogólnopolskim Konkursie o tytuł „Żłobek roku 2019”.
- W grudniu 2019 roku otrzymałam w konkursie Odpowiedzialni Społecznie tytuł Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.
- W kwietniu 2020 roku zatwierdzono po raz kolejny Żłobkowi Miejskiemu Motylkowy Świat Politykę Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem oraz przyznano Certyfikat Chronimy Dzieci.
- W czerwcu 2020 roku przyznano Żłobkowi Miejskiemu Motylkowy Świat - Złote Orły Edukacji.

Współpraca z rodzicami
Zdaję sobie sprawę z faktu, że prawidłowa realizacja celów, zadań i funkcji żłobka jest możliwa dzięki zapewnieniu właściwych warunków do zgodnego współdziałania żłobka z rodzicami. Tylko wtedy, gdy nasze cele będą zbieżne i spójne będziemy mogli liczyć na ich zaangażowanie i pomoc. Współpracy żłobka z domem rodzinnym powinna towarzyszyć troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych potrzeb
i o jego wychowanie. Żłobek dokłada wszelkich starań, aby rodzice stali się jego sojusznikami w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa dzieci. Ważnym jest, aby relacje te były oparte na dialogu. Moim zadaniem jest wzmacnianie tego dialogu, poprzez dobrze zorganizowaną współpracę z Radą Rodziców.
Pełna współpraca umożliwia zintegrowanie obu środowisk, aby jednak mogła zaistnieć muszą pojawić się możliwości do wzajemnego poznania i budowania poprawnych relacji.
Sprzyjać temu będą:
- zapewnienie atmosfery otwartości i życzliwości oraz kompetencji i taktu pedagogicznego,
- zebrania Rady Rodziców, ogólne i grupowe; coroczne wybory do Rady Rodziców,
- kontakty indywidualne,
- formy pracy otwartej, warsztaty, imprezy i uroczystości,
- wspólne dla dzieci i rodziców żłobkowe zabawy plenerowe i festyny,
- popołudniowe spotkania dzieci i rodziców pt.: ”Bawimy się razem”, warsztaty plastyczne,
- włączenie rodziców w realizację pomocy potrzebującym rodzinom dzieci uczęszczających do żłobka – Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę,
- udział rodziców w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
w ramach Rodzicielskiej Akademii Czytania Dzieciom,
- organizowanie spotkań ze specjalistami (psycholog, logopeda, stomatolog, lekarz pediatra),
- organizowanie dni otwartych dla naszych rodziców,
- realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci ,

Bezpieczeństwo dzieci
Bezpieczeństwo dzieci przebywających w żłobku jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne.
Podstawowym zadaniem – najważniejszym obowiązkiem opiekuna jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom.
Ogromnie ważne jest, aby żłobek wyposażył dzieci w wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań, w nawyki unikania, zapobiegania i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Świadoma tych priorytetów postanowiłam wyjść naprzeciw problemom związanym
z bezpieczeństwem dzieci i poprzez różne formy realizacji, podnieść poziom ich świadomości dotyczącej zagrożeń oraz sposobów praktycznego im przeciwdziałania, co w przyszłości umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji i ułatwi im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo.
Działania profilaktyczne żłobka to:
- przybliżenie dzieciom zagrożeń na które mogą być narażone
- nauka odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków
- nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach
- nauka podejmowania właściwych decyzji
W żłobku dziecko dowiaduje się i uczy radzić sobie w różnych sytuacjach takich jak:
- prawidłowe zachowanie się na drodze,
- bezpieczne zabawy ze zwierzętami,
- prawidłowe zachowanie się w kontakcie z obcym człowiekiem,
Przestrzegamy opracowanych procedur gwarantujących bezpieczeństwo dzieci
- żłobku i poza nim
Promocja żłobka – dbałość o dobrą opinię
O tym, że warto promować placówkę nie trzeba nikogo przekonywać. Najlepszą promocją jest zadowolenie dzieci i rodziców oraz ich pozytywna opinia przekazywana
o żłobku w środowisku.
Dlatego moje zadanie polega na tworzeniu takich warunków lokalowych, materialnych
i personalnych oraz na takiej organizacji procesu wychowawczo – edukacyjnego, by jakość świadczonych usług stała na wysokim poziomie oraz odpowiadała oczekiwaniom i potrzebom: dzieci, rodziców, pracowników i środowiska.
Niewątpliwie promocji żłobka służyć będą również:
- modernizacja i sukcesywne doposażenie placówki w sprzęt, zabawki
i pomoce dydaktyczne,
- kadra opiekuńcza o wysokich kwalifikacjach,
- organizowanie imprez dla dzieci i ich rodziców oraz mieszkańców: festyny, pikniki,
- realizacja Programu Dwujęzyczne Dzieci
- udział dzieci w: konkursach, przeglądach, warsztatach,
- stosowanie form pracy otwartej: uroczystości, imprezy, zajęcia, warsztaty,
- udział dzieci w programie „Cała Polska czyta dzieciom” – Rodzicielska Akademia Czytania Dzieciom,
- udział całej społeczności żłobkowej w Programie „Od żłobka wiemy, zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”,
- informacje o działaniach podejmowanych w żłobku ukazujące się
w publikatorach: prasa, telewizja lokalna, fb,
- żłobkowa strona www. aktualizowanie, modernizowanie.

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 14.07.2020 r., godz. 22.04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 14.07.2020 r., godz. 22.04
Liczba odwiedzin: 214