-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2020 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat
(Zam: 03.01.2021 r., godz. 00.30)

Dyrektor żłobka jako pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w podległej mu placówce i obowiązany jest do ochrony zdrowia i życia pracowników. Aby móc prawidłowo realizować swoje obowiązki, dyrektor żłobka oraz osoba kierująca w jego imieniu pracownikami są obowiązani znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.


Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.


Żłobek zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa odpowiada również opiekun dziecięcy i pielęgniarka.


Dbamy o bezpieczeństwo dzieci w żłobku poprzez: • wdrożenie procedury odbioru dzieci,

 • wdrożenie procedury szczęśliwej adaptacji do żłobka,

 • wprowadzenie procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku z udziałem dziecka,

 • objęcie dzieci całodobowym ubezpieczeniem NNW,

 • osobisty kontakt opiekunów z rodzicami i opiekunami dzieci podczas przyjmowania dzieci do żłobka i wydawania dzieci ze żłobka,

 • stały kontakt telefoniczny z rodzicami,

 • wyposażenie żłobka, wykładziny, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają niezbędne atesty i certyfikaty,

 • pierwszą pomoc zapewnia dyplomowana pielęgniarka,

 • posiłki z własnej kuchni przygotowywane są zgodnie z systemem HACCP gwarantującym produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności,

 • personel żłobka przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych,

 • stosowanie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych i zapewnienie im bezpieczeństwa,

 • żłobek monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci,

 • żłobek przestrzega zasad ochrony danych osobowych określających sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku,

 • żłobek szczyci się przyznanym Certyfikatem Chronimy Dzieci,

 • Dyrektor żłobka wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie i realizację niniejszej Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz zapewnieniem im bezpieczeństwa w żłobku. Upoważniona przez Dyrektora osoba przeprowadza wśród pracowników żłobka ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki ochrony dzieci, następnie dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport, który następnie przekazuje Dyrektorowi żłobka. Dyrektor wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza w żłobku nowe brzmienie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 • Obowiązuje w żłobku odrębna Procedura określająca zasady w zakresie karmienia i kontaktu fizycznego z dzieckiem oraz komunikowania się z dzieckiem.

 • Pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy prowadzą rozmowy z rodzicami na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

 • Zamieszczane są na tablicy ogłoszeń dla rodziców informacje na temat bezpieczeństwa dzieci i ochrony przed krzywdzeniem (np.: wychowania dzieci bez przemocy, ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem, możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych, informacje o danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych).

 • Rodzice zostali zapoznani z obowiązującą w żłobku „Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem”.

 • Pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy informują rodziców o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez zamieszczanie informacji tematycznych na tablicy ogłoszeń, poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej żłobka.

 • Systematycznie dostarczane są rodzicom ulotki tematyczne lub inne materiały, które otrzymujemy z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 • Angażujemy rodziców do współpracy w realizacji różnych przedsięwzięć.

 • Monitorujemy bezpieczeństwo również poprzez codzienną obserwację dziecka, prowadzenie zapisów w dzienniku grupy o zauważonych zmianach w wyglądzie lub zachowaniu dziecka. Następnie opiekunowie informują pielęgniarkę i dyrektora o zaobserwowanych niepokojących sygnałach.

 • Na stronie internetowej żłobka www.zlobek.legionowo.pl znajduje się zakładka pod tytułem PRZYDATNE LINKI , gdzie osoba znajdująca się w potrzebie może znaleźć wskazówki, jak i gdzie szukać pomocy.

 • Informacja ta, jest również dostępna na tablicach ogłoszeń przed każdą grupą dziecięcą.

 • Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie uzyskał po raz czwarty Certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci przebywających w żłobku.

 • Żłobek Miejski w 2016 włączył się do programu CHRONIMY DZIECI, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz Dzieci.

 • Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

 • Z przyjemnością informuję, że Żłobek Miejski w 2016 roku jako pierwsza placówka w powiecie legionowskim otrzymała Certyfikat  „ Chronimy dzieci” .

 • Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec Dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie Dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.


Otrzymanie certyfikatu "Chronimy Dzieci" potwierdza że:


Placówka: • ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa,

 • monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci,

 • zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia,

 • oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem,

 • monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

 • Dokładamy wszelkich starań, aby standardy pracy oraz opieki nad dziećmi, wprowadzone i realizowane na wysokim poziomie, jeszcze bardziej podnosić i rozwijać.

 • Bezpieczeństwo dzieci, powierzonych naszej opiece, pielęgnacji i edukacji jest dla nas najważniejsze!


logo programu chrońmy dzieciWspółpracujemy z Fundacją Dzieci Niczyje uczestnicząc w programie Chronimy Dzieci. Jest to program certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. 
 http://chronimydzieci.fdn.pl/ 


W ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” opracowanego na lata 2014-2016 powstał program CHRONIMY DZIECI. Nasze przedszkole spełniając wymagania stawiane placówkom oświatowym otrzymało Certyfikat CHRONIMY DZIECI.


Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy to ogólnopolski program skierowany do placówek, które w sposób szczególny troszczą się o zdrowe żywienie dzieci. W ramach programu przygotowujemy szereg praktycznych informacji oraz narzędzi dla placówki i rodziców, aby w łatwy sposób mogli zaoferować swoim podopiecznym zbilansowaną dietę spełniającą najnowsze zalecenia oraz normy żywieniowe. Prowadzone są też warsztaty dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. 


logo Zdrowo jemy zdrowo rośniemy
 http://zdrowojemy.info/ 


Braliśmy udział w ogólnopolskim programie "Mamo,tato, wolę wodę". Kampania została zainicjowana przez Żywiec Zdrój w 2009 roku. Jej celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. www.wolewode.pl
W ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom bierzemy udział w programie Czytające Przedszkola. Zorganizowaliśmy Klub Motyli Książkowych i z różnymi gośćmi spotykamy się na głośnym czytaniu bajeczek i wykonywaniu prac plastycznych. Wzbogacamy wyobraźnię i język naszych maluchów czytając 20 minut dziennie, codziennie!!!
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnoscicała polska czyta dzieciom - logoProgram edukacyjny Pogromcy zarazków ma charakter ogólnopolski, jest bezpłatny, a udział w nim jest fakultatywny. Placówki, którym zależy na pogłębieniu edukacji dzieci z zakresu higieny, otrzymują materiały edukacyjne i wsparcie metodyczne. Na ich podstawie wychowawcy prowadzą zajęcia o zarazkach i czystości, a dzieci poprzez zabawę zapoznają się z prawidłowymi zachowaniami higienicznymi.
http://www.pogromcyzarazkow.pl/pl/cms/program-edukacyjny/
Certyfikat BEZPIECZNY I PRZYJAZNY ŻŁOBEK


Otrzymany w Ogólnopolskim Konkursie


Certyfikat Bezpieczny i Przyjazny Żłobek

Certyfikat ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE 2018


Odpowiedzialni Społecznie 2018 - logo


W czerwcu 2019 roku dzięki wyborowi Rodziców staliśmy się Laureatami Konkursu


ORŁY EDUKACJI 2019


Orły Edukacji 2019 - logo


ZŁOTE ORŁY EDUKACJI


W czerwcu 2020 roku, Żłobkowi Miejskiemu Motylkowy Świat przyznano Złote Orły Edukacji.
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Innowacyjny Żłobek 2020"

Barbara Mierzejewska


Dyrektor


Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 03.01.2021 r., godz. 00.30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 03.01.2021 r., godz. 00.52
Liczba odwiedzin: 100