-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2020 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Konkurs na logo i nazwę
(Zam: 05.10.2015 r., godz. 00.12)

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Legionowie ogłasza konkurs na nazwę i logo żłobka. Konkurs jest otwarty, mogą do niego przystąpić rodzice i dzieci, absolwenci żłobka oraz pracownicy Żłobka Miejskiego. Regulamin uczestnictwa w konkursie umieszczony jest na stronie żłobka www.zlobek.legionowo.pl w zakładce „Konkurs na nazwę i logo Żłobka Miejskiego w Legionowie”.

Propozycję nazwy i znaku graficznego można przesłać na adres:
Żłobek Miejski , 05-120 Legionowo, ul: ppłk. Edwarda Dietricha 1,
złożyć osobiście w siedzibie placówki, a także wysłać pocztą elektroniczną na adres: zlobek_legionowo@poczta.onet.pl
Termin składania propozycji upływa 30.10.2015 r.

Wynik konkursu ogłoszony będzie na stronie internetowej Żłobka Miejskiego www.zlobek.legionowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę niespodziankę.

Barbara Mierzejewska
Dyrektor Żłobka Miejskiego

REGULAMIN KONKURSU
na logo i nazwę Żłobka Miejskiego w Legionowie

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu jest Żłobek Miejski w Legionowie, zwany dalej Organizatorem.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora: Żłobek Miejski
w Legionowie ul: ppłk. Edwarda Dietricha 1 oraz na stronie internetowej:
www.zlobek.legionowo.pl
3. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 2

Cel konkursu


1. Celem Konkursu jest wyłonienie logo i nazwy będącej charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Żłobka Miejskiego
w Legionowie.

§ 3

Założenia ogólne


1. Praca konkursowa powinna zawierać propozycję logo i nazwy żłobka.
2. Organizator Konkursu sugeruje krótką nazwę, umożliwiającą jej praktyczne zastosowanie.
3. Logo i nazwa powinny odnosić się do pojęć ze świata dziecięcej wyobraźni
i wrażliwości, które sprawią, że żłobkowy świat dziecka będzie integrował się z domem rodzinnym, kojarzył z beztroskim dzieciństwem, radosną zabawą, poczuciem akceptacji.
4. Logo i nazwa powinny wywoływać pozytywne skojarzenia.
5. Propozycja logo i nazwy musi być uzasadniona w Karcie Zgłoszenia.

§ 4

Zasady udziału w Konkursie


1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. Do projektu logo i nazwy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu, zawierającą propozycję logo i nazwy oraz uzasadnienie, dane autora oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na rzecz Organizatora.
3. Karta zgłoszenia będzie do pobrania na stronie internetowej:
www.zlobek.legionowo.pl i w Żłobku Miejskim.
4. Wypełnione Karty zgłoszenia zawierające propozycję logo i nazwy Żłobka Miejskiego należy wrzucić do urny, znajdującej się w holu Żłobka Miejskiego w Legionowie ul: ppłk. Edwarda Dietricha 1.
.
§ 5

Uczestnicy


1. Konkurs skierowany jest do rodziców (prawnych opiekunów) i ich dzieci uczęszczających do żłobka, absolwentów oraz pracowników żłobka.
2. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:
zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały go,
dostarczyły propozycję logo i nazwy żłobka wraz z Kartą Zgłoszenia w wymaganym terminie.

§ 6

Terminarz


1. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2015 roku.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia
30 października 2015 roku.
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.zlobek.legionowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Żłobka Miejskiego w Legionowie.
4. Jednocześnie laureat lub laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie
o przyznaniu nagrody.

§ 7

Rozstrzygnięcie Konkursu


1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 listopada 2015 roku podczas posiedzenia
Komisji Konkursowej.
2. Propozycje oceni wg ustalonej punktacji Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora , w składzie:
Dyrektor Żłobka Miejskiego
2 przedstawicieli Rady Rodziców
2 opiekunów dziecięcych żłobka
3. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie wykorzystana przy nazywaniu żłobka.
4. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.
5. Każdy członek Komisji ma jeden głos.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub
połączenia dwóch lub więcej propozycji. Nie pozbawia to zwycięzcy lub zwycięzców
należnej nagrody.

§ 8

Nagrody i wyróżnienia


1. Dla laureata Konkursu przewidziano nagrodę rzeczową, a dla uczestników dyplomy.
2. Zwycięski projekt będzie podstawą do wszczęcia procedury nadania logo i nazwy dla Żłobka Miejskiego w Legionowie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej.

§ 9

Prawa autorskie


1. Wszyscy uczestnicy konkursu oświadczają, że są autorami podanej nazwy oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
2. Zgłoszenie logo i nazwy dla Żłobka Miejskiego do Konkursu jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu oraz nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do niej, na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2006 r Nr. 90 poz. 631 ze zm. oraz do posługiwania się nazwą we wszelkiego typu publikacjach, a także w Internecie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu wad prawnych propozycji, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na roszczenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno – prawną odpowiedzialność.
5. Zgłoszenie propozycji do niniejszego konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie, modyfikowanie, kompilowanie z innymi propozycjami, bez konieczności podawania danych autora.

§ 10

Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie praw autorskich.
4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczenie zamieszczone w Karcie Zgłoszenia, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.

załącznik do regulaminu

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 03.10.2015 r., godz. 00.12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 06.10.2015 r., godz. 07.32
Liczba odwiedzin: 521