-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Nasz żłobek

Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat

-
Wersja do drukudruk
Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat
Dyrektor żłobka jako pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w podległej mu placówce i obowiązany jest do ochrony zdrowia i życia pracowników. Aby móc prawidłowo realizować swoje obowiązki, dyrektor żłobka oraz osoba kierująca w jego imieniu pracownikami są obowiązani znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

Żłobek zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa odpowiada również opiekun dziecięcy i pielęgniarka.
Dbamy o bezpieczeństwo dzieci w żłobku poprzez:
- wdrożenie procedury odbioru dzieci,
- wdrożenie procedury szczęśliwej adaptacji do żłobka,
- wprowadzenie procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku
z udziałem dziecka,
- objęcie dzieci całodobowym ubezpieczeniem NNW,
- osobisty kontakt opiekunów z rodzicami i opiekunami dzieci podczas przyjmowania dzieci do żłobka i wydawania dzieci ze żłobka,
- stały kontakt telefoniczny z rodzicami,
- wyposażenie żłobka, wykładziny, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają niezbędne atesty i certyfikaty,
- pierwszą pomoc zapewnia dyplomowana pielęgniarka,
- posiłki z własnej kuchni przygotowywane są zgodnie z systemem HACCP gwarantującym produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności,
- personel żłobka przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w stanach nagłych,
- stosowanie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych
i zapewnienie im bezpieczeństwa,
- żłobek monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań
z przyjętymi zasadami ochrony dzieci,
- żłobek przestrzega zasad ochrony danych osobowych określających sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku,
- żłobek szczyci się przyznanym Certyfikatem Chronimy Dzieci,
- stosowanie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych
i zapewnienie im bezpieczeństwa,
- Dyrektor żłobka wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie
i realizację niniejszej Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz zapewnieniem im bezpieczeństwa w żłobku. Upoważniona przez Dyrektora osoba przeprowadza wśród pracowników żłobka ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki ochrony dzieci, następnie dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport, który następnie przekazuje Dyrektorowi żłobka. Dyrektor wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza w żłobku nowe brzmienie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
- Obowiązuje w żłobku odrębna Procedura określająca zasady w zakresie karmienia i kontaktu fizycznego z dzieckiem oraz komunikowania się
z dzieckiem.
- Pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy prowadzą rozmowy z rodzicami na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą
i wykorzystywaniem.
- Zamieszczane są na tablicy ogłoszeń dla rodziców informacje na temat bezpieczeństwa dzieci i ochrony przed krzywdzeniem (np.: wychowania dzieci bez przemocy, ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem, możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych, informacje o danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych).
- Rodzice zostali zapoznani z obowiązującą w żłobku „Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem”.
- Pielęgniarki i opiekunowie dziecięcy informują rodziców o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez zamieszczanie informacji tematycznych na tablicy ogłoszeń, poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej żłobka.
- Systematycznie dostarczane są rodzicom ulotki tematyczne lub inne materiały, które otrzymujemy z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
- Angażujemy rodziców do współpracy w realizacji różnych przedsięwzięć.
- Monitorujemy bezpieczeństwo również poprzez codzienną obserwację dziecka, prowadzenie zapisów w dzienniku grupy o zauważonych zmianach
w wyglądzie lub zachowaniu dziecka. Następnie opiekunowie informują pielęgniarkę i dyrektora o zaobserwowanych niepokojących sygnałach.
- Na stronie internetowej żłobka www.zlobek.legionowo.pl znajduje się zakładka pod tytułem PRZYDATNE LINKI , gdzie osoba znajdująca się w potrzebie może znaleźć wskazówki, jak i gdzie szukać pomocy.
- Informacja ta, jest również dostępna na tablicach ogłoszeń przed każdą grupą dziecięcą.
Działania promujące zdrowy styl życia:
- Udział Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Ogólnopolskim Programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.
- Udział w Programie „Zdrowa Stópka”. Organizujemy kilka razy w roku bezpłatne badanie stóp dzieci na podoskopach przez specjalistyczną firmę ortopedyczną.
- Udział w Programie „Dzieciństwo bez próchnicy”.
- Udział w Programie „Bezpiecznej i szczęśliwej adaptacji”.
- Organizacja Konkursu „Rosnę zdrowo” dla dzieci ze żłobka i przedszkoli miejskich.
Żłobek Miejski Motylkowy Świat współpracuje z Akademią Medyczną
w Warszawie oraz z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Za najważniejsze sukcesy Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat uważam:

- Dwukrotne uzyskanie Certyfikatu Chronimy Dzieci,
- Nadanie nazwy Żłobkowi Miejskiemu.
- Zadowolenie rodziców ze świadczonych przez żłobek usług opiekuńczych,
wychowawczych i edukacyjnych nad powierzonymi naszej opiece dziećmi.
- Uzyskanie tytułu Bezpieczny i Przyjazny Żłobek.

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 19.02.2018 r., godz. 10.46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 19.02.2018 r., godz. 10.46
Liczba odwiedzin: 409