-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Informacje

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat Rok szkolny 2019/2020

-
Wersja do drukudruk
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat Rok szkolny 2019/2020

Kartę zgłoszenia dziecka o przyjęcie do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie można składać przez cały rok. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL oraz zatrudnienie obojga rodziców (szczegóły są zawarte na www.zlobek.legionowo.pl).
Dopuszcza się możliwość braku potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodzica w związku ze sprawowaną opieką na dzieckiem zgłaszanym do żłobka.

O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data złożenia wniosku. Każda złożona karta zgłoszenia otrzymuje kolejny numer ewidencyjny na liście rekrutacyjnej (oczekujących). Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka mają również rodziny wielodzietne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rodzice dzieci (urodzonych od IX do XII 2016 - dopuszczalna kontynuacja, 2017, 2018, 2019) oczekujących na miejsce w Żłobku proszeni są o dokonanie aktualizacji danych od 1 do 30 kwietnia 2019 roku.

Rodzice dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku proszeni są o złożenia DEKLARACJI O DALSZYM UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO MOTYLKOWY ŚWIAT W LEGIONOWIE oraz dokonanie aktualizacji danych od 1 do 30 kwietnia bieżącego roku.
Rodzice deklarujący kontynuację uczęszczania dziecka do Żłobka proszeni są o złożenie DEKLARACJI O KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO MOTYLKOWY ŚWIAT W LEGIONOWIE oraz dokonanie aktualizacji danych od 1 do 30 kwietnia bieżącego roku.
Aktualne formularze są do pobrania w sekretariacie oraz na stronie www.zlobek.legionowo.pl w zakładce formularze i zapisy do żłobka.
Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka (urodzonych od 1.01. do 31.12.2016) proszeni są o ubieganie się podczas rekrutacji o przyjęcie dziecka do przedszkola od 1 września 2019 roku. Rodzice dzieci (urodzonych od IX do XII 2016 - dopuszczalna kontynuacja).
W celu zachowania dbałości w rozpoznawaniu autentyczności danych zawartych w składanych dokumentach prosimy o okazanie przy składaniu DEKLARACJI do wglądu:
- Aktu urodzenia dziecka,
- Zaświadczenia o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej,
- Dokumentu potwierdzającego odprowadzanie podatku na rzecz Gminy
Legionowo – PIERWSZA STRONA PIT,
- Dokumentu tożsamości,

Przedłożenia wypełnionych dokumentów należy dokonać wyłącznie osobiście w sekretariacie Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w godzinach od 7: 00 do 16:00.
Na podstawie złożonych dokumentów (KART ZGŁOSZENIA I DEKLARACJI) zostanie utworzona lista dzieci przyjętych od 1 września bieżącego roku. Lista wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczona na stronie internetowej Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat do 15 maja 2019 r.

Po zakończonej rekrutacji rodzice dzieci nieprzyjętych otrzymają informację o kolejności porządkowej na liście oczekujących.

Rodziców dzieci z listy oczekujących o fakcie przyjęcia dziecka w trakcie roku Żłobek będzie zawiadamiał telefonicznie.


Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 03.03.2019 r., godz. 23.01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 03.03.2019 r., godz. 23.01
Liczba odwiedzin: 411