-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2020 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Zapisy do Żłobka

-
Wersja do drukudruk
Zapisy do Żłobka

Informacje ogólne:
1. Kontynuacja opieki i edukacji żłobkowej
Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice,
W związku z panującą pandemią zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uszanowanie postanowień dyrektora żłobka dotyczących przeprowadzenia rekrutacji w warunkach bezpiecznych dla każdej ze stron.
Wszystkie dokumenty dotyczące REKRUTACJI proszę Państwa o przekazanie drogą elektroniczną na adres email: dyrektor@zlobek.legionowo.pl lub w siedzibie Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat poprzez włożenie dokumentów zapakowanych w koperty do skrzynki pocztowej umieszczonej przy furtce do wejścia głównego.
Pobrane dokumenty ze względów bezpieczeństwa będą podlegały kwarantannie przez 24 godziny w wydzielonym pomieszczeniu w żłobku.
W związku z tym, że od 1 września 2020 roku uruchamiamy Filię Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat, w miesiącu maju będą prowadzone dwie odrębne rekrutacje tj: odrębna do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat przy ul: ppłk. Edwarda Dietricha i odrębna do Filii Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat przy ulicy POW na osiedlu Kozłówka.
Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2017 (IX-XII) – 2018 – 2019, które obecnie uczęszczają do żłobka, w przypadku woli kontynuowania opieki i edukacji żłobkowej, zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli DEKLARACJI kontynuowania opieki w żłobku.
Rodzice/Opiekunowie prawni składają u dyrektora potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku na kolejny rok. Dzieci rodziców, od których dyrektor nie otrzyma potwierdzenia woli DEKLARACJI kontynuowania zostaną skreślone z listy.

W terminie od 4 maja do 22 maja 2020 roku, Rodzice składają wraz z wymaganymi DEKLARACJAMI:
- ZAŚWIADCZENIA Z ZAKŁADU PRACY POTWIERDZAJĄCE ZATRUDNIENIE LUB
OŚWIADCZENIE JEDNEGO Z RODZICÓW, ŻE Z CHWILĄ PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA PODEJMIE PRACĘ,
- KSIĄŻECZKA ZDROWIA DZIECKA Z KALENDARZEM SZCZEPIEŃ,
- PIERWSZA STRONA ZEZNANIA PODATKOWEGO PIT,

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka deklarujący kontynuację uczęszczania dziecka do żłobka proszeni są o złożenie:
* Deklaracji kontynuacji uczęszczania do Żłobka na wybranym formularzu dotyczącym siedziby Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat przy ulicy ppłk. Edwarda Dietricha lub Filii Żłobka przy ulicy POW na osiedlu Kozłówka,

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka proszeni są o złożenie:
* Deklaracji potwierdzającej dalsze ubieganie się o przyjęcie dziecka do Żłobka na wybranym formularzu dotyczącym siedziby Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat przy ulicy ppłk. Edwarda Dietricha lub Filii Żłobka przy ulicy POW na osiedlu Kozłówka
* Na podstawie złożonych dokumentów (KART ZGŁOSZENIA I DEKLARACJI) zostanie utworzona lista dzieci przyjętych od 1 września bieżącego roku.

Aktualne formularze są do pobrania poniżej.
- DEKLARACJA RODZICÓW O DALSZYM UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE NA ROK 2020/21 AKTUALIZACJA DANYCH - FILIA KOZŁÓWKA

- DEKLARACJA RODZICÓW O DALSZYM UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE NA ROK 2020/21 AKTUALIZACJA DANYCH - ŻŁOBEK MIEJSKI

- DEKLARACJA RODZICÓW O KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE NA ROK 2020/2021 AKTUALIZACJA DANYCH - FILIA KOZŁÓWKA

- DEKLARACJA RODZICÓW O KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE NA ROK 2020/2021 AKTUALIZACJA DANYCH - ŻŁOBEK MIEJSKI

- KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE

* Lista dzieci przyjętych do żłobka (z podanym numerem ewidencyjnym) zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczona na stronie internetowej Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat dnia 10 czerwca 2020 r.

* Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli skorzystania
z przyznanego miejsca do placówki do której zostało zakwalifikowane w terminie od 15 do 19 czerwca 2020 r. Brak potwierdzenia woli w ustalonym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca.

* Po zakończonej rekrutacji Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci nieprzyjętych otrzymają informację o kolejności porządkowej na liście oczekujących.
* Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci z listy oczekujących o fakcie przyjęcia dziecka w trakcie roku Żłobek będzie zawiadamiał telefonicznie.

2. Zapisy do żłobka
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2020 roku biorą udział dzieci urodzone
w latach: IX – XII 2017, 2018, 2019, 2020 zamieszkałe w Legionowie.
Rodzice/Opiekunowie prawni mogą pobrać Kartę zgłoszenia dziecka z zakładki „FORMULARZE” „ZAPISY DO ŻŁOBKA”. Rodzice/Opiekunowie prawni wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka którą wraz z Aktem Urodzenia Dziecka składają w żłobku.
Do żłobka może być przyjęte dziecko spoza gminy, jeżeli po zakończonej rekrutacji żłobek będzie dysponował wolnymi miejscami.
Formularz karty zgłoszenia dziecka do żłobka:
- podpisują oboje Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka,
- podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji
zawartych w formularzu ze stanem faktycznym,
- za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności zawartych w formularzu
odpowiedzialny jest dyrektor żłobka,
- w przypadku wystąpienia zmiany danych zawartych w karcie zgłoszenia,
Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć do dyrektora wniosek z
prośbą o zmianę tych danych,
- jeżeli Rodzic/Opiekun prawny chce, aby karta o przyjęcie dziecka do żłobka była rozpatrywana w procesie rekrutacji od konkretnej daty, powinien dołączyć do karty stosowne Oświadczenie.

Przydział dzieci kontynuujących opiekę i edukację żłobkową i nowo przyjętych do żłobka na rok szkolny 2020/2021 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących opiekę i edukację w żłobku i dzieci przyjętych podczas rekrutacji oraz możliwości organizacyjnych.
Do żłobka może być przyjęte dziecko z umiarkowaną niepełnosprawnością. Możliwość przyjęcia dziecka do żłobka, zależy od możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, wymaganej ze względu na stan zdrowia.
Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym). Rodzice/Opiekunowie prawni do formularza zgłoszeniowego dołączają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokumenty potwierdzające posiadanie przez dziecko dysfunkcji rozwojowych (zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię wydaną przez specjalistę).
Maluszki po rozpoczęciu uczęszczanie do żłobka przechodzą trzydniową szczęśliwą adaptację razem z Rodzicami/Opiekunami prawnymi, po której następuje stopniowa adaptacja już samego dziecka do żłobka.
Z poważaniem,
Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

 
Wytworzył: Barbara Mierzejewska, data: 03.03.2009 r., godz. 16.02
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 04.01.2008 r., godz. 17.06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 20.05.2020 r., godz. 23.04
Liczba odwiedzin: 44383