-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Karta Dużej Rodziny

Regulamin „Karty Dużej Rodziny”

-
Wersja do drukudruk
Regulamin „Karty Dużej Rodziny”
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/334/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012 r.

§ 1
1. Regulamin ustanawia zasady:
1) prowadzenia działań w ramach „Karty Dużej Rodziny”,
2) wydawania „Karty Dużej Rodziny” członkom rodzin wielodzietnych,
3) korzystania z „Karty Dużej Rodziny” przez członków rodzin wielodzietnych.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) rodzinie – rozumie się przez to rodzinę wielodzietną mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, w tym rodzinę zastępczą,
2) rodzicu - rozumie się przez to rodzica biologicznego, rodzica zastępczego, opiekuna prawnego, rodzica samotnie wychowującego dzieci,
3) Karcie - rozumie się przez to „Kartę Dużej Rodziny”, czyli dokument uprawniający członków rodziny wielodzietnej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych przez Gminę Legionowo oraz partnerów akcji w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”.

§ 2
1. Cele „Karty Dużej Rodziny”.
1) umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej,
2) wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych,
3) promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
4) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
5) zwiększenie dostępności świadczeń dla członków rodzin wielodzietnych w zakresie usług żłobka, przedszkoli, basenu,
6) zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych do zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie.
2. Karta wydawana jest rodzinom mającym na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, w których wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic zameldowany jest na terenie Legionowa na pobyt stały.
3. Dokument w postaci Karty wydawany jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień.
4. Karta nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

§ 3
1.Karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny.
2.Obowiązywać będą dwa rodzaje kart:
a)Karta 3+ dla rodzin z trojgiem dzieci,
b)Karta 4+ dla rodzin z czworgiem i więcej dzieci.

§ 4
1. W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo wypełniony i podpisany wniosek o wydanie „Karty Dużej Rodziny”.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, w godzinach pracy urzędu.
2. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,
b) w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
3. Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji programu.
4.Wniosek o wydanie Karty składa rodzic.
5. Druki wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie www.legionowo.pl.
6. Karta będzie wydawana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
7. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca.
8. Właścicielem Karty jest Urząd Miasta Legionowo.
W przypadku znalezienia Karty, należy ją zwrócić do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo.
9. Karta wydawana jest na czas określony.
10. Karta jest imienna, posiada termin ważności, numer oraz oznaczenie 3+ lub 4+ w formie hologramu.
11. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości.
12. Termin ważności Karty będzie liczony od dnia złożenia kompletnego wniosku do ostatniego dnia miesiąca po upływie okresu 12 lub 36 miesięcy.
13. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty.
14. Karta jest ważna 1 rok lub 3 lata.
15. Termin ważności Kart wydanych na okres 1 roku dotyczy rodzin, w których najstarsze dziecko ukończyło 15 rok życia.
16. Termin ważności Kart wydanych na okres 3 lat dotyczy rodzin, w których najstarsze dziecko nie ukończyło 15 roku życia.
17. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w Karcie, jej posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo wraz z wnioskiem o wydanie nowej Karty.
18. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jej zwrotu do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo.
19. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom.
20. W przypadku nieodebrania Karty po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku dokument zostanie zniszczony.

§ 5
1. Przy odbiorze Karty, osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.
2. Katalog instytucji i firm uczestniczących w zadaniu „Karta Dużej Rodziny” aktualizowany będzie w porozumieniu z jednostkami i instytucjami samorządowymi Gminy Legionowo, jednostkami nie powiązanymi strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta lub podmiotami działalności gospodarczej, którzy złożyli akces jako partner programu wsparcia rodzin wielodzietnych.
3. Aktualny katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Legionowo www.legionowo.pl.

§ 6
Gmina Legionowo nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty, przez partnerów akcji.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 03.09.2019 r., godz. 23.56
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 03.09.2019 r., godz. 23.56
Liczba odwiedzin: 105