Wyniki rekrutacji do żłobka na rok szkolny 2024/2025

Data: 13.05.2024 r., godz. 12.00    3202
Wyniki rekrutacji do żłobka na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Po zakwalifikowaniu się dziecka do placówki rodzic/opiekun zobowiązany jest do  złożenia osobiście lub wysłanie na e-maila dyrektor@zlobek.legionowo.pl  treści oświadczenia zgodnego z Załącznikiem nr 3 w ciągu 5 dni roboczych co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka do placówki od września 2024 (w okresie 16 - 22 maj).  

Załacznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu miejsca.pdf (245 KB)

TREŚĆ OŚWIADCZENIA :

Oświadczam, że potwierdzam chęć uczęszczania mojego dziecka …………….. (Nazwisko i imię dziecka) przyjętego od 01.09.2024 roku do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat / Fili Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie*(skreślić niewłaściwe) . Zobowiązuję się w przypadku zmiany sytuacji dotyczącej rekrutacji mojego dziecka, niezwłocznie powiadomić dyrektora żłobka o rezygnacji z miejsca.

 Podpis rodzica/opiekuna

W przypadku braku dostarczenia oświadczenia w ciągu 5 dni roboczych ( w okresie 16-22 maj), dziecko jest skreślone z listy przyjętych do żłobka od września 2024.

 

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO MOTYLKOWY ŚWIAT I JEGO FILII OD 01.09.2024 roku:

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka.pdf (676 KB)

 

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO MOTYLKOWY ŚWIAT I JEGO FILII OD 01.09.2024 roku:

Lista dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka.pdf (307 KB)

 

Adaptacja w żłobku odbędzie się w okresie od 29 sierpnia do 7 września. Zebranie z rodzicami odbędzie się  27 i 28 maja 2024 (dokładną informację podamy 24 maja).

Dokumenty tj. umowa, upoważnienia do odbioru dziecka, karta informacyjna o dziecku, oświadczenia będą udostępnione w odpowiedzi mailowej wraz z terminem jej przekazania do żłobka.

 W sierpniu podamy informację o przydziale do grup i grafik adaptacji.