Rekrutacja - ogólne zasady

Liczba odwiedzających: 464

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Rekrutacja odbywa się w oparciu o zasady przyjęte w regulaminie.

Przed zapisem dziecka do naszej placówki prosimy o zapoznanie się z zasadmi rekrutacji zawartymi w Regulaminie rekrutacji do żłobka.

Rekrutacja do placówek prowadzona jest w wersji papierowej poprzez złożenie Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w siedzibie Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1.

Przy składaniu Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat rodzice/opiekunowie przedkładają do wglądu akt urodzenie dziecka.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat, posiadanie przez dziecko nadanego numer PESEL oraz zatrudnienie obojga rodziców.

Dopuszcza się przyjęcie dziecka do Żłobka, jeżeli jedno z rodziców nie pracuje. Dokument potwierdzający podjęcie pracy przez rodzica powinien być przedłożony najpóźniej w ciągu dwóch  miesięcy od przyjęcia dziecka do Żłobka. W przypadku, gdy rodzic nie podejmie zatrudnienia dziecko zostaje wypisane ze Żłobka.

Do żłobka przyjmowane jest tylko dziecko, które poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym, lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione.

Dokumentem potwierdzającym jest książeczka zdrowia dziecka w części dotyczącej książeczki szczepień lub zaświadczenie lekarskie dotyczące względów zdrowotnych dziecka.

Do  Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Legionowo, jeżeli Żłobek dysponuje wolnymi miejscami

Składanie Kart zgłoszenia dziecka do żłobka odbywa się w systemie ciągłym - całorocznie.

Każda złożona Karta zgłoszenia dziecka otrzymuje kolejny numer ewidencyjny na liście oczekujących.

O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data zgłoszenia z uwzględnieniem pierwszeństwa w przyjęciu dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych.

Dokumenty do weryfikacji składane są każdego roku w kwietniu wraz z deklaracją o dalsze ubieganie się o miejsce w żłobku od września lub w terminie ustalonym z dyrekcją w trakcie przyjęcia dziecka w ciągu roku (w przypadku składania dokumentów po rekrutacji głównej). 

Zarządzenie 5-2023 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat.pdf (269 KB)

Regulamin rekrutacji do żłobka.pdf (306 KB)

Załącznik nr 1- Niezbędne dokumenty do weryfikacji.pdf (278 KB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.pdf (252 KB)

Załacznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu miejsca.pdf (245 KB)

Załącznik nr 4 - Deklaracja rodziców o kontynuacji uczęszczania do żłobka.pdf (262 KB)

Załącznik nr 5 - Karta zgłoszenia dziecka do żłobka.pdf (370 KB)

Załącznik nr 6- Deklaracja o dalszym sie ubieganiu o miejsce w żłobku.pdf (266 KB)

Załącznik nr 7- Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia.pdf (241 KB)