Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Data: 15.03.2023 r., godz. 12.00    240
Zasady i terminarz rekrutacji

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do żłobka, w przypadku woli kontynuowania opieki i edukacji żłobkowej, zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli DEKLARACJI kontynuowania opieki w żłobku od 1 kwietnia do 21 kwietnia do godz. 14.00 (Załącznik nr 4). Rodzice z fili składają DEKLARACJĘ kontynowania opieki w filii żłobka. W siedzibie i filii deklarację składamy w sekretariacie. Dzieci rodziców, od których dyrektor nie otrzyma potwierdzenia woli DEKLARACJI kontynuowania zostaną skreślone z listy.

 

Informacja dla Rodziców ubiegających się o miejsce w żłobku dla dziecka

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka proszeni są o złożenie w terminie od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2023 roku do godz.14.00:

  • Karty zgłoszenia dziecka do żłobka  ( Załącznik nr 5 ) gdy pierwszy raz zapisujemy dziecko do żłobka
  • Deklaracji potwierdzającej dalsze ubieganie się o przyjęcie dziecka do Żłobka na wybranym formularzu dotyczącym siedziby Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat przy ulicy ppłk. Edwarda Dietricha i Filii Żłobka przy ulicy POW na osiedlu Kozłówka ( Załącznik nr 6, Na podstawie złożonych dokumentów zostanie utworzona lista dzieci przyjętych od 1 września bieżącego roku)
  • Zamieszkanie/Zameldowanie na terenie gminy Legionowo – pierwsza strona PIT-u potwierdzająca rozliczanie się w US w Legionowie i UPO
  • Szczepienia- Książeczka zdrowia dziecka w części dot. szczepień, Karta szczepień, zaświadczenie/wpis w książeczkę od lekarza o odroczeniu szczepień
  • Niepełnosprawność lub specjalne potrzeby- Orzeczenie o niepełnosprawności lub opinia specjalisty o specjalnych potrzebach
  • Praca –zaświadczenie o zatrudnieniu, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w przypadku rodzica bezrobotnego oświadczenie o podjęciu pracy w przeciągu 2 miesięcy od przyjęcia dziecka do żłobka
  • Wielodzietność - Karta dużej rodziny  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm) wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Wszystkie dokumenty dotyczące REKRUTACJI należy składać w siedzibie żłobka przy ul.E. Dietricha 1.

Zarządzenie 5-2023 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat.pdf (269 KB)

Regulamin rekrutacji do żłobka.pdf (306 KB)

Zarządzenie 6-2023 - w sprawie terminów rekrutacji na rok 2023 -2024.pdf (271 KB)

Załącznik nr 1 do 6-2023 - w sprawie terminów rekrutacji na rok 2023 -2024.pdf (348 KB)

Załącznik nr 1- Niezbędne dokumenty do weryfikacji.pdf (278 KB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.pdf (252 KB)

Załacznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu miejsca.pdf (245 KB)

Załącznik nr 4 - Deklaracja rodziców o kontynuacji uczęszczania do żłobka.pdf (262 KB)

Załącznik nr 5 - Karta zgłoszenia dziecka do żłobka.pdf (370 KB)

Załącznik nr 6- Deklaracja o dalszym sie ubieganiu o miejsce w żłobku.pdf (266 KB)

Załącznik nr 7- Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia.pdf (241 KB)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023-20241024_1.jpg (198 KB)