Oferta pracy - pielęgniarka/położna

Data: 31.05.2024 r., godz. 14.30    Liczba odwiedzających: 156

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 

Dyrektor Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Stanowisko:  pielęgniarka/położna 
Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę 
Wymiar etatu: 1

 

O stanowisko pielęgniarki lub położnej w żłobku ubiegać się może osoba:

1)     legitymujaca się wykształceniem co najmniej średnim kierunkowym lub wyższym na kierunku pielęgniarskim lub położniczym;

2)     posiadająca aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, nadane przez właściwe izby zawodowe.

 

Od kandydata na stanowisko pielęgniarki wymaga się podandto:

1)     pełnoletności;

2)     pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3)     aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;

4)     niekaralności za przestępstwa umyślne;

5)     niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;

6)     odbycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Zadania wykonywane na stanowisku:

1)     Współpraca ze specjalistami i opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi.

2)     Wizualna ocena stanu zdrowia i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.

3)     Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pielęgnacyjnej dzieci oraz odpowiedzialność za jej archiwizację.

4)     Prowadzenie codziennej frekwencji dzieci oraz sporządzanie sprawozdań.

5)     Układanie jadłospisu dla dzieci z uwzględnieniem diet.

6)     Powiadamianie rodziców, opiekunów dziecka o zauważonych objawach chorobowych u dzieci, jak również o innych niepokojących symptomach.

7)     Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach.

8)  Współudział w realizacji programu profilaktyki i promocji zdrowia.

9)  Uzupełnianie apteczki żłobka i wydawanie środków farmaceutycznych.

10) Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
11) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
12) Tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka i poszanowania Jego praw i godności.
13) Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci i wychodzenie z Nimi na spacery.
14) Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
15) Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.
16) Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
17) Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maj wskaźnik zatrudnienia w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zdrowotnie i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , jest niższy niż 1%.

Wymagane dokumenty:

CV 
 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV z klauzulą o ochronie danych osobowych pod adres dyrektor@zlobek.legionowo.pl, złożenie osobiście w żłobku w kopercie A4 z imieniem i nazwiskiem kandydata i z dopiskiem dot.: nabory na stanowisko starsza pielęgniarka żłobka’’ do 30.06.2024 r. w godz. 8.00-15.00. lub przesłać pocztą na adres: 

Żłobek Miejski Motylkowy Świat

 ul. ppłk Edwarda Dietricha 1

05-120 Legionowo

Dokumenty aplikacyjne zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Na rozmowę kwalifikacyjna kandydat proszony jest o przyniesienie:

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • Dyplom odbycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku;
 • Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności i certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Informacje dodatkowe:

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć oświadczenia:

 1. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 4. Oświadczenie o braku pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata.
 5. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd.
 6.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego ,, Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.