Ogłoszenie o pracę-opiekun

Data: 31.05.2021 r., godz. 12.00    Liczba odwiedzających: 294

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO U

Dyrektor Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat  w Legionowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 1. Stanowisko: Młodszy opiekun/Opiekun dziecięcy w żłobku
 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa na czas określony 1 roku
 1. Miejsce wykonywania pracy : Żłobek Miejski Motylkowy Świat ul. E.Dietricha 1
 2. Zatrudnienie : sierpień/wrzesień

Wymagania kwalifikacyjne:

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba:

 1. posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:
  • pielęgniarki,
  • położnej,
  • opiekunki dziecięcej,
  • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
  • pedagoga społeczno-wychowawczego,
  • pedagoga wczesnej edukacji,
  • terapeuty pedagogicznego.
   lub
 2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
  • wczesne wspomaganie rozwoju,
  • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
  • edukacja prorozwojowa,
  • pedagogika małego dziecka,
  • psychologia dziecięca,
  • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
  • psychologia wychowawcza.
   lub
 3. kurs:  odbyła 280-godzinne szkolenie  opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych ( zgodny z programem zatwierdzonym przez MRPiPS)

Od kandydata na stanowisko opiekun dziecięcy wymaga się ponadto:

 1. pełnoletności;
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
 4. niekaralności za przestępstwa umyślne;
 5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
 6. ukończenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
 3. Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.
 4. Tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka i poszanowania Jego praw i godności.
 5. Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci i wychodzenie z Nimi na spacery..
 6. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
 7. Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: werandowanie, spacer, zabawy w ogrodzie.
 8. Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
 9. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.
 10. Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
 11. Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.
 12. Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach.
 13. Współudział w realizacji programu promującego zdrowie i prawidłowe odżywianie.
 14. Ścisła współpraca z innymi opiekunami i socjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczna i terapeutyczną oraz opiekę zdrowotną.
 15. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maj wskaźnik zatrudnienia w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zdrowotnie i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , jest niższy niż 1%.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV z klauzulą o ochronie danych osobowych pod adres dyrektor@zlobek.legionowo.pl lub złożenie osobiście w żłobku w kopercie A4 z imieniem i nazwiskiem kandydata i z dopiskiem ,,dot.: naboru na stanowisko opiekun" do 14.06.2021 r. w godz. 8.00-15.00. Dokumenty aplikacyjne zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

Na rozmowę kwalifikacyjna kandydat proszony jest o przyniesienie:

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Informacje dodatkowe:

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć oświadczenia:

 1. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 4. Oświadczenie o braku pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata.
 5. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego ,, Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.