Rekrutacja - ogólne zasady

Liczba odwiedzających: 3751

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Do żłobka przy ulicy Dietricha przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, a w filii od ukończenia 12 miesiąca życia do 3 lat.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o zasady przyjęte w regulaminie.

Przed zapisem dziecka do naszej placówki prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji zawartymi w Regulaminie rekrutacji do żłobka.

Rekrutacja do placówek prowadzona jest w wersji papierowej poprzez złożenie Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w siedzibie Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1.

Przy składaniu Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat rodzice/opiekunowie przedkładają do wglądu akt urodzenie dziecka.

Do żłobka przyjmowane jest tylko dziecko, które poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym, lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione.

Do  Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

Dopuszcza się przyjęcie dziecka do Żłobka, jeżeli jedno z rodziców nie pracuje. Dokument potwierdzający podjęcie pracy przez rodzica powinien być przedłożony najpóźniej w ciągu dwóch  miesięcy od przyjęcia dziecka do Żłobka. W przypadku, gdy rodzic nie podejmie zatrudnienia dziecko zostaje wypisane ze Żłobka.

Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Legionowo, jeżeli Żłobek dysponuje wolnymi miejscami

Składanie Kart zgłoszenia dziecka do żłobka odbywa się w systemie ciągłym - całorocznie.

Każda złożona Karta zgłoszenia dziecka otrzymuje kolejny numer ewidencyjny na liście oczekujących.

O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data zgłoszenia z uwzględnieniem pierwszeństwa w przyjęciu dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych.

Dokumenty do weryfikacji składane są każdego roku w kwietniu wraz z deklaracją o dalsze ubieganie się o miejsce w żłobku od września lub w terminie ustalonym z dyrekcją w trakcie przyjęcia dziecka w ciągu roku (w przypadku składania dokumentów po rekrutacji głównej). 

Zarządzenie nr 3/2024 - w sprawie Regulaminu rekrutacji do żłobka.pdf (269 KB)

Regulamin rekrutacji do żłobka

Załącznik nr 1- Niezbędne dokumenty do weryfikacji.pdf (280 KB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.pdf (252 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu miejsca.pdf (245 KB)

Załącznik nr 4 - Deklaracja rodziców o kontynuacji uczęszczania do żłobka.pdf (262 KB)

Załącznik nr 5 - Karta zgłoszenia dziecka do żłobka.pdf (370 KB)

Załącznik nr 6- Deklaracja o dalszym sie ubieganiu o miejsce w żłobku.pdf (265 KB)

Załącznik nr 7- Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia.pdf (241 KB)

Zarządzenie nr 4/2024 - w sprawie terminów rekrutacji na rok 2024 /2025.pdf (269 KB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2024 - w sprawie terminów rekrutacji na rok 2024 /2025.pdf (351 KB)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024-1.jpg (596 KB)