Rekrutacja

Liczba odwiedzających: 8746

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Rekrutacja odbywa się w oparciu o zasady przyjęte w Regulaminie.

Rekrutacja do placówek prowadzona jest w wersji papierowej poprzez złożenie Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w siedzibie Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1.

Przy składaniu Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat rodzice/opiekunowie przedkładają do wglądu akt urodzenie dziecka.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat, posiadanie przez dziecko nadanego numer PESEL oraz zatrudnienie obojga rodziców.

Dopuszcza się przyjęcie dziecka do Żłobka, jeżeli jedno z rodziców nie pracuje. Dokument potwierdzający podjęcie pracy przez rodzica powinien być przedłożony najpóźniej w ciągu dwóch  miesięcy od przyjęcia dziecka do Żłobka. W przypadku, gdy rodzic nie podejmie zatrudnienia dziecko zostaje wypisane ze Żłobka.

Do żłobka przyjmowane jest tylko dziecko, które poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym, lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione.

Dokumentem potwierdzającym jest książeczka zdrowia dziecka w części dotyczącej książeczki szczepień lub zaświadczenie lekarskie dotyczące względów zdrowotnych dziecka.

Do  Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Legionowo, jeżeli Żłobek dysponuje wolnymi miejscami

Składanie Kart zgłoszenia dziecka do żłobka odbywa się w systemie ciągłym-   całorocznie.

Każda złożona Karta zgłoszenia dziecka otrzymuje kolejny numer ewidencyjny na liście oczekujących.

O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data zgłoszenia z uwzględnieniem pierwszeństwa w przyjęciu dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych.

Wszystkie dokumenty dotyczące REKRUTACJI należy składać w siedzibie żłobka przy ul.E. Dietricha 1 w godz. 7.30-15.30

Inne godziny lub sposób złożenia dokumentów tylko po uzgodnieniu telefonicznym tel. 504 090  859.

Zarządzenie nr 3 z 2022 -w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do żłobka.pdf (268 KB)

Załacznik nr 1- Regulamin rekrutacji do żłobka.pdf (304 KB)

Załacznik nr 1- Niezbędne dokumenty do weryfikacji.pdf (278 KB)

Załacznik nr 2 - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.pdf (252 KB)

Załacznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu miejsca dla dziecka w żłobku.pdf (245 KB)

Załacznik nr 4 - Deklaracja rodziców o kontynuacji uczęszczania do żłobka.pdf (262 KB)

Załacznik nr 5- Karta zgłoszenia dziecka do żłobka.pdf (374 KB)

Załacznik nr 6- Deklaracja o dalszym sie ubieganiu o miejsce w żłobku.pdf (266 KB)

Załacznik nr 7- oświadczenie o podjęciu zatrudnienia.pdf (241 KB)